ภาพศึกษาดูงาน

m visit
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ และ ผศ.ดร. ชาญชัย เดชธรรมรงค์ 08 มี.ค. 2560
เจ้าหน้าที่จาก Agency for Agricultural Resesrach and Development ประเทศอินโดนีเซีย 16 ม.ค. 2560
ข้าราชการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา 13 ม.ค. 2560
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ 21 ธ.ค. 2559
นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนเด็กสายรุ้ง จ. นครปฐม 19 ต.ค. 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม 21 ก.ย. 2559
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 3 14 ก.ย. 2559
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 2 19 ส.ค. 2559
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 1 11 ส.ค. 2559
เทศบาลเมืองคูวัด จ.ปทุมธานี 10 ส.ค. 2559
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 09 ส.ค. 2559
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 24 มิ.ย. 2559
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 21 มิ.ย. 2559
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา 27 พ.ค. 2559
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 พ.ค. 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th