นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชา 02738471
(การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จำนวน 3 คน และอาจารย์ 1 คน
ศึกษาดูงานการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ ณ หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
และหน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

flas59 1 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th