นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชา 02738471
(การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จำนวน 3 คน และอาจารย์ 1 คน
ศึกษาดูงานการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ ณ หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
และหน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

flas59 1 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน