รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
บริษัท วีด้า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด นำท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา
ฯพณฯ Duminda Dissanayake และคณะ รวม 13 คน
ศึกษาดูงานหน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร และหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

sri lanka59 t
sri lanka59 s
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th