รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
บริษัท วีด้า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด นำท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา
ฯพณฯ Duminda Dissanayake และคณะ รวม 13 คน
ศึกษาดูงานหน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร และหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

sri lanka59 t
sri lanka59 s
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน