ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการคัดเลือกและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติ ปี 2559
จำนวน 47 คน ศึกษาดูงานเรื่องกล้วย หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

watyan59 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน