กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2559
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานระบบการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทอง
ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 จำนวน 18 คน
ศึกษาดูงานหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (การใช้ต้นพันธุ์กล้วยหอมทองปลอดโรค)
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

angthong59 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th