ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
นำคณะหัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านต่างๆ จำนวน 11 นาย
ศึกษาดูงานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

forensic police59 t
forensic police59 s
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th