เทศบาลเมืองคูวัด จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองคูวัด จ.ปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน
ศึกษาดูงานหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเทศบาลเมืองคูวัด

bangkhuwat59 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน