เทศบาลเมืองคูวัด จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2559
เทศบาลเมืองคูวัด จ.ปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน
ศึกษาดูงานหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเทศบาลเมืองคูวัด

bangkhuwat59 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th