เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
นำเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การจัดการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเกษตร" รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
ศึกษาดูงานหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และหน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ex mba59 1 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th