เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 3

วันที่ 14 กันยายน 2559
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
นำเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การจัดการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเกษตร" รุ่นที่ 3 จำนวน 50 คน
ศึกษาดูงานหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และหน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ex mba59 3 t
ex mba59 3 s
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน