นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ. นครปฐม

วันที่ 21 กันยายน 2559
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ต. กระตีบ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน
ศึกษาดูงานหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเตรียมเนื้อเยื่อ โครงสร้างของเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน และทำปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์ของพืช ณ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

thanbin59 t
thanbin59 s
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน