นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนเด็กสายรุ้ง จ. นครปฐม

วันที่ 19 ตุลาคม 2559
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง ต. รางพิกุล อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
นำนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 20 คน
ศึกษาดูงานเรื่องพันธุ์กล้วยต่างๆ ณ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

sayrung59 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th