วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

mbk59 t
mbk59 s1 mbk59 s2
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th