วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

mbk59 t
mbk59 s1 mbk59 s2
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน