ข้าราชการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา

13 มกราคม 2560
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
นำข้าราชการจากกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา ที่เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร
"Agricultural Value Chain Development with Focus on Strategies for Agri-Standards"
จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน

srilanka60 t
srilanka60 s
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน