เจ้าหน้าที่จาก Agency for Agricultural Resesrach and Development ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 16 มกราคม 2560
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน นำเจ้าหน้าที่จาก Agency for Agricultural Resesrach and
Development ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 คน ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

indonesia60 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน