เจ้าหน้าที่จาก Agency for Agricultural Resesrach and Development ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 16 มกราคม 2560
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน นำเจ้าหน้าที่จาก Agency for Agricultural Resesrach and
Development ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 คน ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

indonesia60 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th