รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ และ ผศ.ดร. ชาญชัย เดชธรรมรงค์

วันที่ 8 มีนาคม 2560
คณะเกษตร กำแพงแสน นำคณะวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
การใช้ประโยชน์จากพลาสมาเพื่อการเกษตร ได้แก่ รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมา
และลำอนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร. ชาญชัย เดชธรรมรงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

visit03 08 60 t
หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th