ภาพศึกษาดูงาน

m visit
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.) 12 พ.ค. 2559
ผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศยูกันดา 17 มี.ค. 2559
นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14 มี.ค. 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 03 มี.ค. 2559
นิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 01 มี.ค. 2559
คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 07 ม.ค. 2559
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน 18 พ.ย. 2558
โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา 07 ต.ค. 2558
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม 23 ก.ย. 2558
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม 16 ก.ย. 2558
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 04 ก.ย. 2558
อาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 04 ก.ย. 2558
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 04 ก.ย. 2558
นักเรียนในโครงการ เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open House) 28 ส.ค. 2558
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ. นครปฐม 20 ส.ค. 2558