ภาพศึกษาดูงาน

m visit
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
นักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 14 ส.ค. 2558
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17 ก.ค. 2558
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 05 มี.ค. 2558
บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 19 ก.พ. 2558
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 06 ก.พ. 2558
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 23 ก.ย. 2557
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 16 ก.ย. 2557
นักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 03 ก.ย. 2557
นักศึกษาจาก University Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย 26 มิ.ย. 2557
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จ.นครปฐม 19 มิ.ย. 2557
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ก.พ. 2557
นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ 25 พ.ย. 2556
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง ต. รางพิกุล อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 15 พ.ย. 2556
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยา 12 ก.ย. 2556
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10 ก.ย. 2556