ภาพศึกษาดูงาน

m visit
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ. มุกดาหาร 30 ส.ค. 2556
นักศึกษาประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม 19 ก.ค. 2556
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 04 ก.ค. 2556
ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ประกอบการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชาวต่างชาติ จาก 9 ประเทศ 05 มิ.ย. 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 21 มี.ค. 2556
ผู้ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 21 มี.ค. 2556
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 13 มี.ค. 2556
Prof. Hirofumi Yamaguchi จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น 08 มี.ค. 2556
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28 ก.พ. 2556
เจ้าหน้าที่บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 19 ก.พ. 2556
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 18 ก.พ. 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพฯ 14 ก.พ. 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 07 ก.พ. 2556
ผู้ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 05 ก.พ. 2556
นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 01 ก.พ. 2556