ผู้บริหาร

  มณฑา  วงศ์มณีโรจน์  
  นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์
Ms. Monthar Wongmaneeroj
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th