โกสน โกสน
 
โกสน
ชื่ออื่นๆ: กรีกะสม  กรีสาเก  โกรต๋น
ชื่อสามัญ: Garden croton, Croton
ชื่อวิทยาศาสตร์: Codiaeum variegatum (L.) Blume
วงศ์: EUHORBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: มาเลเชีย ควีนส์แลนด์ตอนเหนือ หมู่เกาะแปซิฟิก
ลักษณะพฤษศาสตร์: ไม้พุ่มยืนต้น ความสูงประมาณ 1 - 3 ม. แตกกิ่งก้านที่โคนต้น  ใบ เป็นใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบเวียนถี่ชิดบริเวณปลายกิ่ง รูปทรงและสีของใบมีหลายรูปแบบ เช่น ขาว เหลืองส้ม ชมพู แดง ม่วงดำ รูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน รูปแถบ กลม แคบ ยาว บิดเป็นเกลียว ปลายแหลมมนหรือมีติ่ง โคนสอบ ขอบเรียบหรือหยักเว้า ขนาดของใบขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และชนิดของพันธุ์  ดอกออก เป็นช่อที่ยอดและซอกใบ แบบช่อกระจะ ยาวประมาณ 15 ซม. ช่อดอกตัวผู้โค้งลงมา มีก้านยาวมีดอก 30 - 60 ดอก กลีบเลี้ยงขนาดเล็กมี 3 - 6 กลีบ ดอกมี 5 - 6 กลีบ ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.70 ซม. เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก ช่อดอกตัวเมียตั้งตรง ก้านช่อยาว มีดอก 10 - 20 ดอก ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงแนบรังไข่ ไม่มีกลีบดอก ก้านเกสรตัวเมียมี 3 แฉก รังไข่มี 3 ช่อง  ผลค่อนข้างกลม เมื่อแก่แตกออกเป็นสองซีก มี 2 เมล็ดสีน้ำตาล
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง
สรรพคุณด้านสมุนไพร: ใบ ตำให้พอแหลก พอกท้องเด็กแก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปรกติ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.rsw.ac.th/tree/tree01.html
2. http://158.108.89.200/agbbc/Plant%20for%20Landscape%20WebSite/Webpage/Shrubs/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99.html
3. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด.  2544
รวบรวมโดย: ไพร  มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม