จำปีแขก
 
จำปีแขก
ชื่ออื่นๆ: จำปาแขก
ชื่อสามัญ: Banana shrub, Dwarf chempaka
ชื่อวิทยาศาสตร์: Michelia figo (Lour.) Spreng.
วงศ์: MAGNOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ทางตะวันออกเฉียงใต้ประเทศจีน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีการแตกกิ่งก้านสาขามาก
ฤดูการออกดอก: เดือน พ.ค. - ส.ค.
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน หอมแรงช่วงอากาศเย็น
การขยายพันธุ์: การตอนกิ่ง (จากการรวบรวมข้อมูล)
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก เหมาะกับผู้ที่สนใจปลูกไม้หอมแต่มีพื้นที่ปลูกน้อย พื้นที่ปลูกขนาด 1 x 1 ม. ก็เพียงพอ
ปลูกได้ดีทั้งที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน และที่ร่มรำไร
ออกดอกดก และมีกลิ่นหอมแรง
ราคาค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับพันธุ์ไม้หอมที่เริ่มออกมาใหม่ๆ ทั้งๆ ที่มีคุณสมบัติดีกว่าพันธุ์ไม้ที่ออกมาใหม่ๆ ก็ตาม
ข้อแนะนำ:
ต้องการความชื้นสูง ควรปลูกในพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้อย่างสม่ำเสมอ
หากมีการดูแลรักษาที่ดีจะออกดอกให้ชมบ่อยๆ แต่ดอกจะร่วงภายใน 1 - 2 วันเท่านั้น
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ได้ทดลองปลูกทั้งที่ร่มรำไรและที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน พบว่าสามารถปลูกได้ทั้งสองแบบ แต่ในพื้นที่มีแสงแดดจัดดอกจะร่วงเร็วกว่าที่ปลูกในพื้นที่มีแสงแดดรำไร
น้ำมันจากดอก ทาแก้ปวดหัว และตาบวม   ดอก แก้ไข้ ขับปัสสาวะ
เปลือกต้น แก้ไข้
แก่น บำรุงประจำเดือน
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด.  2546 กรุงเทพฯ 336 หน้า (65)
2. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (203)
3. http://flowersandherbs.cscoms.com/flower/content/f39.shtml
4. http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?ColumnId=19557&NewsType=2&Template=1
5. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (355)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม