ช้างกระ
 
ช้างกระ
ชื่ออื่นๆ: ช้างดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhyhchostylis gigantea Ridl. var. gigantea
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในแถบภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนองคาย มุกดาหาร สกลนคร เลย นครราชสีมา ต่ำลงมาจนถึงตอนเหนือของภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ ชัยนาท และภาคตะวันออก เช่น ปราจีนบุรี และแถบจังหวัดกาญจนบุรี พบขึ้นกระจายทั่วไปในป่าที่มีระดับความสูงประมาณ 260 - 350 ม. จากระดับน้ำทะเล
ลักษณะทั่วไป: กล้วยไม้ยืนต้นชอบอิงอาศัยกับพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ ไม่ค่อยแตกหน่อ
ฤดูการออกดอก: ช่วงฤดูหนาว (พ.ย. - ก.พ.)
เวลาที่ดอกหอม: ตลอดวัน
การขยายพันธุ์: แยกหน่อ หรือตัดต้น
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ต้องการพื้นที่น้อยในการปลูก (เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยต้นไม้อื่น)
มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมดีกว่ากล้วยไม้ชนิดอื่นๆ
ดอกหอมมาก ออกดอกนานหลายวัน
ข้อแนะนำ: ถึงแม้ว่าจะเป็นกล้วยไม้ที่อดทนต่อสภาพแวดล้อม  แต่ถ้าต้องการให้ช้างกระมีการเจริญเติบโตที่ดี  ควรให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง แสงแดดรำไร
ข้อมูลอื่นๆ: ช้างกระเป็นพันธุ์ไม้หอมที่เจริญเติบโตช้า
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า (79)
2. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (234)
3. http://www.panmai.com/Orchid/Rhy/rhy.htm
4. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (453)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม