กวักมงคล
 
กวักมงคล
ชื่ออื่นๆ: เจ็ดทิวา  เดหลีใบกล้วย  หน้าวัวไทย
ชื่อสามัญ: Fragrant spathiphyltum, Peace lily
ชื่อวิทยาศาสตร์: Spathiphyllum cannaefolium (Dryand.) Schott.
วงศ์: ARACEAE
ถิ่นกำเนิด: ยังไม่ทราบแน่ชัด
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มคลุมดินขนาดเล็ก สูงประมาณ 30 - 50 ซม. มีการแตกกอจำนวนมากในปีที่ 2
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากช่วงฝน เดือน พ.ค. - ส.ค.)
เวลาที่ดอกหอม: แกนดอกหอมอ่อนตลอดวัน (ช่วงอากาศเย็นจะหอมมาก)
การขยายพันธุ์: แยกต้นอ่อน จากไหลและเหง้าใต้ดิน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ปลูกไม่มาก ในกระถางก็สามารถปลูกได้ดี
ราคาไม่แพง การชื้อหาพันธุ์ไม้ชนิดนี้ทำได้ไม่ยาก ส่วนใหญ่จำหน่ายตามร้านจำหน่ายไม้ประดับใบ
ปลูกได้ดีในพื้นที่มีแสงแดดรำไร
ใบสวยงามซึ่งเป็นที่นิยมของนักจัดสวนชนิดหนึ่ง
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว ขยายพันธุ์ได้ไม่ยาก ชื้อเพียง 1 - 2 ต้นก็เพียงพอ
ต้องการความชื้นและอินทรียวัตถุในดินสูง
ควรปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ ห่างกันประมาณ 30 - 40 ซม. ในช่วงแรกจะดูห่างไปสักนิด แต่ในช่วงปีที่ 2 เป็นต้นไปจะพบว่า มีการแตกหน่อเพิ่มเติมขึ้นมา ทำให้พื้นที่ที่ปลูกสวยงามขึ้น
ข้อมูลอื่นๆ:
แกนดอกมีสารล่อแมลงวันทอง
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ใช้ในงานจัดสวนโดยเฉพาะในพื้นที่ร่มรำไร
การปลูกในพื้นที่มีแสงค่อนข้างมากจะพบอาการใบเหลือง หรือต้นแห้งตายในที่สุด
กวักมงคล หรือเดหลี มี 2 ชนิดคือ ชนิดใบใหญ่ และชนิดใบเล็ก ที่สวนไม้หอมฯ ยังไม่ออกดอก
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ 2542. หน้า (277)
2. http://158.108.89.200/agbbc/Plant%20for%20Landscape%20WebSite/Webpage/ Shrubs/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8 %B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0 %B8%A7%E0%B8%A2.html
3. http://pharmacy.kku.ac.th/healthkhonkaen/index2.php?option=content&task=view&id=253&pop=1&page=0
4. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (492)
5. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand in 2001.  640 p. (155)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม