โนรา
 
โนรา
ชื่ออื่นๆ: กำลังช้างเผือก  พญาช้างเผือก  สะเลา (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hiptage benghalensis
วงศ์: MALPIGHIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ภาคใต้ของประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นแตกออกเป็นกิ่งก้านสาขามาก ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน
ฤดูการออกดอก: ฤดูหนาว ( ธ.ค. - ก.พ.)
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน ช่วงที่อากาศเย็นจะหอมมาก
การขยายพันธุ์: การตอนกิ่ง เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากออกรากง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนช่วย
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ราคาถูก
ออกดอกสวยงาม และมีจำนวนมากในการออกดอกแต่ละครั้ง
ดอกเป็นช่อและค่อยๆ ทยอยบาน
โดยธรรมชาติเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย แต่สามารถตัดแต่งให้เป็นไม้ยืนต้นเดี่ยวๆ ได้ (ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ทดลองทำไว้ให้ชมแล้ว ว่างๆ แวะมาชมนะครับ)
ข้อแนะนำ: หากต้องการปลูกเพื่อการให้ออกดอกบ่อยๆ ควรตัดแต่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ข้อมูลอื่นๆ: ต้นที่ถูกตัดให้เป็นไม้พุ่มตลอดเวลาจะไม่ค่อยออกดอก เนื่องจากเป็นไม้ที่ออกดอกบริเวณปลายกิ่ง
เอกสารอ้างอิง :
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ. 336 หน้า (48)
2. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (396)
3. http://flowersandherbs.cscoms.com/flower/content/f69.shtml
4. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (277)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม