พิกุลด่าง
 
พิกุลด่าง
เป็นพิกุลที่ได้จากการกลายพันธุ์ของพิกุลในสวนไม้หอมฯ
รายละเอียดดูได้จาก

พิกุล
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th