พุดดง
 
พุดดง
ชื่ออื่นๆ: หนำเลียบเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kopsia jusminiflora Pitard
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: ยังไม่ทราบแน่ชัด
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่ง
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมน้อยมาก
การขยายพันธุ์: การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ใช้เวลาในการเพาะประมาณ 1 เดือน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี
อดทนต่อสภาพแวดล้อม
ทรงพุ่มสวยโดยธรรมชาติ เมื่อปลูกกลางแจ้งไม่มีความจำเป็นที่จะตัดแต่งทรงพุ่ม
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.pharm.chula.ac.th/vichien/building80/putdong.html
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (307)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม