พุทธชาดก้านแดง
 
พุทธชาดก้านแดง
ชื่ออื่นๆ: จัสมิน  มะลิฝรั่งเศส
ชื่อสามัญ: Spanish jasmine, Catalonian jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum officinale L. f. var. grandiflorum (L.) Kob.
วงศ์: OLEACEAE
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มรอเลื้อย ไม่มีทรงพุ่มแน่นอนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนตอนเย็น - มืด
การขยายพันธุ์: การตอน เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เลือกกิ่งที่มีสีน้ำตาลปนเขียว ใช้เวลาในการตอน 1 เดือน และควรทำในฤดูฝน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี
ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
อดทนต่อสภาพแวดล้อม
จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ไม่พบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
ข้อแนะนำ: เนื่องจากมีการแตกกิ่งก้านสาขามาก จึงควรมีการตัดแต่งทรงพุ่มบ้าง จะช่วยให้การออกดอกดีขึ้นและดอกมีขนาดใหญ่ขึ้น
เอกสารอ้างอิง:
1. http://rspg.thaigov.net/plants_data/use/perfume1-6.htm
2. http://school.obec.go.th/anubalchantaburi/chpmnum48/Rathchakan%20on%20Stud-02/Nurse/kamonwan/Samupaihom.html
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม