ตันหยง
 
ตันหยง
ชื่อสามัญ: Divi-divi
ชื่อวิทยาศาสตร์: Caesalpinia coriaria
วงศ์: CAESALPINIOIDEAE หรือ LEGUMINOSAE
ถิ่นกำเนิด: Aruba, Curacao และในอเมริกากลาง
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง รูปแบบทรงพุ่มไม่แน่นอน ต้องตัดแต่งสม่ำเสมอจึงจะได้รูปแบบที่ต้องการ
ฤดูการออกดอก: ช่วงฤดูฝน (พ.ค. - ส.ค.)
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การเพาะเมล็ด น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีเมล็ดมาก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เมื่อตันหยงโตแล้วจะมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพันธุ์ไม้หอมหลายชนิด
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่พบการเข้าทำลายของเพลื้ยแป้งจำนวนมาก
ทรงพุ่มไม่ค่อยสวยงาม มีความจำเป็นต้องตัดแต่งอย่างสม่ำเสมอ
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ควรปลูกให้ห่างจากต้นไม้ชนิดอื่น โดยเฉพาะไม้หอมจำพวกกุหลาบทุกชนิด เนื่องจากกุหลาบอาจได้รับความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยแป้งที่มักเกิดกับตันหยงได้
จำนวนต้นที่จะปลูกผู้รวบรวมแนะนำว่า 1 ต้นก็พอ
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า (86)
2. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (294)
3. http://flowersandherbs.cscoms.com/flower/content/f57.shtml
4. http://www.rareflora.com/caesalpiniacor.html
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม