พุดสวน
 
พุดสวน
ชื่ออื่นๆ: พุดฝรั่ง
ชื่อสามัญ: Crape jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ervatamia rostrata Markgr.
วงศ์: OLEACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศอินเดีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก - กลาง มีการแตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนตลอดคืน
การขยายพันธุ์:
การตอน เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ มีการออกราก 100% ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกให้ชมได้บ่อย
ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
ข้อแนะนำ:
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้  ความสำคัญในแง่การตลาดสำหรับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ยังไม่ค่อยดีนัก  การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้ขอให้หวังเพื่อการอนุรักษ์จะดีกว่า
ต้องมีการตัดแต่งกิ่งเล็กๆ ออกบ้าง (เป็นพันธุ์ไม้ที่แตกกิ่งเล็กๆ จำนนวนมาก)
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ พบการเข้าทำลายของเชื้อราบางชนิดทำให้เกิดโรคใบจุด แต่ไม่ทำความเสียมากนัก หากท่านพบโรคดังกล่าวควรทำการควบคุมโดยการเด็ดใบที่เป็นโรคทิ้งให้หมด หากยังมีการแพร่ระบาดของโรคควรใช้สารเคมี ไดเทนเอ็ม-45  อัตราตามที่ระบุในฉลาก  ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมฯ พบการเข้าทำลายของเชื้อราบางชนิดทำให้เกิดโรคใบจุดบ้าง แต่ยังไม่ทำความเสียหายมากนัก (ยังไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชกับพันธุ์ไม้ชนิดนี้)
ขอขอบคุณ คุณกณิษฐา สังคะหะ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ที่ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคของพุดสวน
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (147)
2. http://flowersandherbs.cscoms.com/flower/content/f24.shtml
3. http://sunsite.au.ac.th/thailand/orchid/b1.html
4. http://www.maetang.ac.th/pluksasad/putsaun_p17.htm
5. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001. 810 p. (383)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม