ลั่นทมแดง
 
ลั่นทมแดง
ชื่ออื่นๆ: ลีลาวดี
ชื่อสามัญ: West Indian red jasmin, Nosegay frangipani
ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria rubra Linn.
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: เม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดกลาง ใบบาง ทรงพุ่มกลมเมื่ออยู่กลางแจ้ง
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
การขยายพันธุ์:
การปักชำ (ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก)
การตอน นิยมใช้กับกิ่งขนาดกลาง - ใหญ่ แต่ยากกว่าสายพันธุ์ขาวพวง
การเพาะเมล็ด สามารถทำได้ แต่ต้องใช้เวลานานในการปลูก แต่ก็มีข้อดีที่ระบบรากแข็งแรงและอาจได้ต้นที่กลายพันธุ์ได้ โดยเฉพาะต้นที่ปลูกใกล้ๆ กับต้นที่มีลักษณะของดอกหรือต่างสายพันธุ์กัน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
มีการเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้หากเป็นช่วงฤดูแล้ง หรือขาดน้ำ
ทรงพุ่มโดยธรรมชาติสวยงาม
ปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย แห้งแล้ง และดินเค็ม
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่เหมาะสำหรับการบุกเบิกพื้นที่
ช่วงการปลูกกว้างมาก พบได้ตั้งแต่ชายทะเลถึงบนเขา
ข้อแนะนำ:
ดูที่ลีลาวดีสายพันธุ์ขาวพวง
ข้อมูลอื่นๆ:
ข้อมูลสรรพคุณทางยา  ดูที่ลีลาวดีสายพันธุ์ขาวพวง
ชื่อของลีลาวดีในขณะนี้ยังไม่แน่นอน ตั้งกันตามชอบใจ จึงมีชื้อขายในท้องตลาดมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลีลาวดีจากการผสมพันธุ์ หรือการกลายพันธุ์
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (739)
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (422)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม