เข็มชมพูแคระ เข็มชมพูแคระ
 
เข็มชมพูแคระ
ชื่ออื่นๆ: เข็มพิษณุโลกชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora hybrid
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: Trop. Africa, Asia, Australia, S. Pacific Is.
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ
ฤดูการออกดอก: ตลอดปี
การขยายพันธุ์: การตอน การปักชำ เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อม ต้องการน้ำในระดับปานกลาง - น้อยได้ดีชนิดหนึ่ง
มีข้อปล้องถี่ ทำให้การเจริญเติบโตค่อนข้างช้า ไม่มีความจำเป็นต้องตัดแต่งมากนัก
ออกดอกตลอดปี สีสันสวยงาม ราคาถูก
ข้อแนะนำ:
ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้งขนาดเล็กได้ดี
พันธุ์ไม้ในกลุ่มนี้เมื่อมีการออกดอกจำนวนมาก เมื่อดอกโรยควรมีการตัดแต่งดอกที่โรยออกบ้าง จะทำให้มีดอกที่มีขนาดสมบรูณ์ตลอดเวลา
เข็มชมพูแคระไม่ค่อยทนทานต่อสภาพดินเค็ม การปลูกในสภาพดินเค็มจะพบอาการใบเหลืองและมีดอกขนาดเล็กลง จากข้อมูลการปลูกเข็มในสวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ พบว่าในช่วงปีที่ 1 - 2 มีสภาพการเจริญเติบโตปานกลาง สีของใบไม่เขียวเข้มเท่าที่ควร  ช่วงปีที่ 3- 4 จะแสดดงอาการใบเหลือง ดอกก็ออกน้อยลง ท่านใดที่ปลูกเข็มชนิดนี้และพบอาการดังกล่าว แนะนำให้ให้เปลี่ยนพืชนิดอื่นที่ทนสภาพดินเค็ม เช่น แก้วแคระ แทน เพราะเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใกล้เคียงกัน และที่สำคัญคือมีการออกดอกบ่อย และมีกลิ่นหอมแรงด้วย
เอกสารอ้างอิง:
1. http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs
2. Plant for Landscape Architectural uses in Thailand I
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม