ช้อนทอง
 
ช้อนทอง
ชื่ออื่นๆ: ช่อสุวรรณ  สร้อยสุวรรณ
ชื่อสามัญ: Dwarf yellow mussaenda, Yellow mussaenda
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pseudomussaenda flava, Mussaenda lutea, Mussaenda luteola, Mussaenda glabra, Mussaenda incana
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย มาเลเชีย และเขตร้อนของแอฟริกา
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มทึบขนาดเล็ก เจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี  ออกดอกมากช่วงฤดูฝน  พ.ค. - ก.ย.
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ดูแลรักษาง่าย อดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีชนิดหนึ่ง
การเจริญเติบโตรวดเร็ว  ใบไม่ค่อยร่วง
ข้อแนะนำ:
พันธุ์ไม้ชนิดนี้เมื่อปลูกไว้นานๆ จะมีใบและดอกเล็กลง สามารถแก้ไขได้โดยการตัดแต่งในระดับความสูง ประมาณ 50 ชม. (จากการเก็บข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า สามารถแตกกิ่งก้านสาขาใหม่พร้อมออกดอกภายในเวลา  75 วันนับจาการตัดแต่ง)
สามารถปลูกได้ดีทั้งพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันและแดดครึ่งวัน
ข้อมูลอื่นๆ: ตำแหน่งที่ทำการเก็บข้อมูลอยู่บริเวณทางเดินไปหน่วยอนุรักษ์ฯ ด้านหลังหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เอกสารอ้างอิง:
1. http://toptropicals.com
2. http://158.108.89.200/agbbc/.../Webpage/Shrubs/ช้อนทอง.html
3. http://zipcodezoo.com/Plants/P/Pseudomussaenda_flava/
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม