บริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

s-bb-676
topic01 บริการกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และเครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่าง เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่น Critical Point Dryer, Ultramicrotome และบริการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-281-092 ต่อ 430  โทรสาร 034-351-392
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th