หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
(Plant Conservation and Utilization Unit)

right arrow งานวิจัยและบริการงานวิจัย: ด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้หอม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับพันธุ์ไม้หอม รวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก การปลูกผักอินทรีย์

right arrow งานบริการวิชาการ:
  1) การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง พืชผักสวนครัว
    pcu60 01
  2) ให้บริการเรือนปลูกพืชทดลองสำหรับงานวิจัย การเรียน-การสอน บริษัทเอกชน เพื่อการปลูกพืชทดลองตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน และกิจกรรมต่างๆ
    pcu60 02 pcu60 03
    โรงเรือนปลูกพืชทดลอง (ตาข่าย)                                                 โรงเรือนกระจก                       

  3) การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    1. พันธุ์ไม้ทรงปลูก
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/images/file/magnolia.pdf
pcu60 04    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/images/file/peltophorum.pdf
2. ทรัพยากรพืชพรรณ
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/herb
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/old-fragrant
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/new-fragrant
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/fruit
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/ornament
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/weed
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/nanasara

    pcu60 05
    pcu60 06 pcu60 07 pcu60 08 pcu60 09
right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี: การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้หอมขนาดใหญ่ องค์ความรู้ด้านไม้หอม การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ทางการค้า
  pcu60 10 pcu60 11
   pcu60 12
บุคลากร
Udom  Kaewsuwan นายอุดม  แก้วสุวรรณ์  (Mr. Udom Kaewsuwan)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การผลิตวัสดุปลูก วัสดุเพาะกล้า เพาะชำ
การขยายพันธุ์พืช การผลิตต้นกล้าพืชชนิดต่างๆ การอนุบาลต้นกล้าพืช
การออกแบบตกแต่งสวนและสนาม
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pai  Mattawarat นายไพร  มัทธวรัตน์  (Mr. Pai  Mattavarat)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การจำแนกพันธุ์พืช พันธุ์พืชประจำถิ่นและพันธุ์พืชหายาก
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Noppol  Ketprasart นายนพพล  เกตุประสาท  (Mr. Noppol  Ketprasart)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: องค์ความรู้ด้านไม้หอมชนิดต่างๆ
การขยายพันธุ์พืช
การออกแบบจัดสวน
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rattana นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ  (Mr. Rattana  Suwannalert)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: พันธุ์มะม่วง และมะขามหวาน
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prasong  Sapermpool นายประสงค์  สระเพิ่มพูน  (Mr. Prasong  Sapermpool)
ประวัติการศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดปากแรด
ตำแหน่ง: พนักงานการเกษตร
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเปลี่ยนยอดพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งและการเสียบยอด
   
   

Boonrod  Sriboonruang นายบุญรอด  ศรีบุญเรือง  (Mr. Boonrod  Sriboonruang)
ประวัติการศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
ตำแหน่ง: พนักงานการเกษตร
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การแต่งทรงพุ่มพืชประดับ
   
   

Samon  Maneenet นางสาวสมร  มณีเนตร  (Ms. Samon  Maneenet)
ประวัติการศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยาง (อินทรศักดิ์ศึกษาลัย)
ตำแหน่ง: พนักงานการเกษตร
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การขยายพันธุ์พืช
   
   

Sudjai  Waralek นางสาวสุดใจ  วรเลข  (Ms. Sudjai  Waralek)
ประวัติการศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 7
ตำแหน่ง: พนักงานการเกษตร
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยาก
การขยายพันธุ์ไม้โดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมของชนิดพืช
   

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  2559.  การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก.  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  3(1): 56-62.

write a noteเอกสารประกอบการฝึกอบรม
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2559.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง ปุ๋ยอินทรีย์แนวตั้ง วัสดุอินทรีย์แบบไม่กลับกอง และปุ๋ยน้ำหมัก เพื่อสิ่งแวดล้อม”.  รุ่นที่ 1.  18 สิงหาคม 2559.  โรงพยาบาลกองบิน กองบิน, 1 ต. หนองไผ่ล้อม, อ. เมือง, จ. นครราชสีมา.
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2559.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง และปุ๋ยน้ำหมัก”.  รุ่นที่ 1.  3 มีนาคม 2559.  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, กรมแพทย์ทหารอากาศ, ต. กระตีบ, อ. กำแพงแสน, จ. นครปฐม.
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2558.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเพื่อประโยชน์ การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสวนครัว”. รุ่นที่ 1.  10 กุมภาพันธ์ 2558.  รุ่นที่ 2.  7 เมษายน 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2557.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง”. รุ่นที่ 1.  25 สิงหาคม 2557.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี, อ. โพธาราม, จ. ราชบุรี.  รุ่นที่ 2.      30 กันยายน 2557.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
write a noteการเขียนและเผยแพร่บทความทางวิชาการ
นพพล เกตุประสาท.  2556.  เทคนิคการตอนไม้ขนาดใหญ่ใช้เวลาเร็วขึ้น.  วารสารเคหเกษตร  37(11): 15-17.

ดาวน์โหลด
  13 18  แบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมสวนไม้หอม