บุคลากร


ประเภท จำนวน (คน)
 พนักงานมหาวิทยาลัย 24
 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2
 พนักงานราชการ 1
 ข้าราชการ 8
 ลูกจ้างประจำ 35
 รวม 70
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559)

personal2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th