รางวัลผลงานวิจัย
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

รางวัล The Best Oral Presentation

icbae2017ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Identification of a New Granulovirus from Naturally Infected Spodoptera litura Larvae in Thailand"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัล The Best Oral Presentation

icfas2016 iดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Susceptibility of a Cloned Cell Line from Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัล The Best Oral Presentation

icbae2016 iดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "A New Continuous Cell Line of Spodoptera exigua and Its Susceptibility to Autographa californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559

surak2559 iนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส นักวิจัย หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และนางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี พนักงานห้องปฏิบัติการ หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558

lukkhana 2ดร. ลักขณา  เบ็ญจวรรณ์  นักวิจัยชำนาญการ หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ทีมวิจัยได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง "การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลชมเชย สาขาพืช

sudawan 2ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ

rongrong58ดร. รงรอง หอมหวล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัล The most excellent paper

sudawanดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The most excellent paper จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์

nan-iเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ศิริวรรณ ทิพรักษ์  และพิทักพงศ์ ป้อมปรานี  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์ เรื่อง "ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลผลงานวิจัยลำดับที่ 2 ภาคโปสเตอร์

pattaya-iรงรอง หอมหวล  มณฑา วงศ์มณีโรจน์  เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  สุลักษณ์ แจ่มจำรัส  รัตนา เอการัมย์  พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล  ชูศักดิ์ คุณุไทย  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยลำดับที่ 2 ภาคโปสเตอร์ เรื่อง "การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสาร สำคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ 105"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

a-netschanok-sดร. เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ์  นักวิจัยชำนาญการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ด้านการผลิตพืช (ผักและพืชอื่นๆ) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

a-anchaleeดร. อัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย์  นักวิจัยชำนาญการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 X CA2106)"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

a-montharนางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ"

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานสาขาพืช

a sudawan01นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์"

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th