รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานสาขาพืช
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์" คณะนักวิจัยประกอบด้วย สุดาวรรณ เชยชมศรี  จรูญ บุญวงษ์  และวิน เชยชมศรี  ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553  และเข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
a_sudawan01a_sudawan02