รางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์
nan-t
รางวัล รางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์
งานวิจัยเรื่อง ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
นักวิจัย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ศิริวรรณ ทิพรักษ์  และพิทักพงศ์ ป้อมปรานี
การประชุม การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2555
สถานที่จัด ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด 13_18 โปสเตอร์งานวิจัยนี้
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th