รางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" คณะนักวิจัยประกอบด้วย มณฑา วงศ์มณีโรจน์  รงรอง หอมหวล  สุรัตน์วดี จิวะจินดา  ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  จงรัก วัชรินทร์รัตน์  และสุลักษณ์ แจ่มจำรัส  ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
a-monthar
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th