รางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" คณะนักวิจัยประกอบด้วย มณฑา วงศ์มณีโรจน์  รงรอง หอมหวล  สุรัตน์วดี จิวะจินดา  ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  จงรัก วัชรินทร์รัตน์  และสุลักษณ์ แจ่มจำรัส  ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
a-monthar