รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ดร. เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ์  นักวิจัยชำนาญการ  สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ด้านการผลิตพืช (ผักและพืชอื่นๆ) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก" คณะนักวิจัยประกอบด้วย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ลักขณา เบ็ญจวรรณ์  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ
a-netschanok