รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ
rongrong58

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ดร. รงรอง หอมหวล
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ
และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

rongrong58 01 rongrong58 02 rongrong58 03 rongrong58 04 rongrong58 05 rongrong58 06