รางวัลชมเชย สาขาพืช
a sudawan 05

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
"โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ของเชื้อ
นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส"

ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ