รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558
ดร. ลักขณา  เบ็ญจวรรณ์

ดร. ลักขณา  เบ็ญจวรรณ์  นักวิจัยชำนาญการ หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ทีมวิจัยได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง
"การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม"
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเข้ารับโล่ห์เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจาก
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558
รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558