รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559
นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส นางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

11 พฤศจิกายน 2559

บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2559 ดังนี้
นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส  นักวิจัยปฏิบัติการ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
และ นางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี  พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการพื้นฐาน
และเข้ารับโล่รางวัลจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ณ ห้องเธียเตอร์
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี