รางวัล The Best Oral Presentation
รางวัล The Best Oral Presentation - ICBAE 2016 รางวัล The Best Oral Presentation - ICBAE 2016 

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation
จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "A New Continuous Cell Line of Spodoptera exigua and Its Susceptibility to Autographa californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus"
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2016) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมี Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES) เป็นเจ้าภาพ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

หน้าแรก | รางวัล