รางวัล The Best Oral Presentation
The Best Oral Presentation (ICBAE 2017) The Best Oral Presentation (ICBAE 2017) 
ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation
จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Identification of a New Granulovirus from
Naturally Infected Spodoptera litura Larvae in Thailand"
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 2017 3rd International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2017)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยมี Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society
(HKCBEES) เป็นเจ้าภาพ ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หน้าแรก | รางวัล

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th