วิจัย ดีเอ็นเอ แตงกวา มก. พัฒนา..ต้านราน้ำค้าง
ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์  นักวิจัยชำนาญการ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมกับ รศ. ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินงานวิจัยเรื่อง "การสร้างแตงกวาสายพันธุ์ Double haploid"
cucumber-01cucumber-02
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 หน้า 7
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th