บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เคลือบเมล็ดพันธุ์

s-st-676
topic01 บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คัดขนาด ทำความสะอาด และเคลือบเมล็ดพันธุ์

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-281-092 ต่อ 444  โทรสาร 034-351-392
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th