บริการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ พืช และวัสดุเกษตร

s-sf-676
topic01บริการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ พืช และวัสดุเกษตร และความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด
  13 18  แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน/วัสดุอนินทรีย์ (Inorganic)
  13 18  แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง พืช/วัสดุอินทรีย์ (Organic)
  13 18  แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  13 18  ใบแจ้งการขอรับบริการ
  13 18  ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
  13 18  อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-281-092 ต่อ 458  โทรสาร 034-351-392
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th