บริการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

s-tc-676
topic01 บริการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดต่างๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง อ้อย มะละกอ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ อโกลนีมา ฯลฯ
topic01 บริการฝึกอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงเป็นประจำทุกปี

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-281-092 ต่อ 485, 440  โทรสาร 034-351-392
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th